Buďánka, Praha – koncept regenerace území

2005

studie


Našim cílem bylo zregenerovat území bývalé pražské osady Buďánka, která se nachází na značně strmém, leč malebném vršku na Praze 5 – Smíchově. V současné době je území ve velmi zchátralém stavu s ruinami drobných dělnických domků z 19. století. Jižní svah je ohraničen odspodu rušnou Plzeňskou ulicí. V její blízkosti protéká pod úrovní terénu zatrubněný Motolský potok.

Koncept návrhu vychází z inspirace krystalovými strukturami, které nám hmotově ai pocitově přišly jako nejvhodnější moderní paralela k zdejší původní nepravidelné zástavbě. Návrh počítá s kombinací funkce bydlení v horní části území, doplněné v dolní části obchodně zábavním zařízením drovného charakteru. Předpokládá rekonstrukci tří nejvýznamnějších původních objektů (v době návrhu ještě poměrně zachovalých, dnes už dva z nich bohužel neexistují a třetí je už také částečně zdemolovám), přičemž dva z nich měly být včleněny do zastřešené obchodní pasáže. Součástí návrhu je snížení terénu v oblasti při Plzeňské ulici, které umožní uplatnit přečištěnou vodoteč v parteru. Odhalená vodoteč pak  určuje výškové poměry svého bezprostředního okolí a vhodně dotváří spodní prostor jako celek pro příjemné trávení volného času. Prosklený blok jakož i úprava úrovně terénu s navrženou zelení si mimo jiné kladou za cíl odclonit nežádoucí hluk z Plzeňské ulice. V řešení dopravy jsme vycházeli z nutnosti bezbariérového přístupu ke všem objektům. Navrhli jsme úpravu horní ulice Nad Buďánkami tak, že došlo k propojení obou jejích slepých částí. Dále vznikla nová ulice Mezi Buďánkami a konečně také ulice Pod Buďánkou, která sleduje stopu současné pěší trasy.

 

školní práce, Fakulta architektury ČVUT, atelier doc. Ing. arch. Petra Suskeho, Csc.

spolupráce s ing. arch. Davidem Kryspinem

Hide Content