soubor budov Pec pod Sněžkou

2009

studie


Řešené pozemky leží na hranici Krkonošského národního parku, ale přitom téměř v kontaktu se samým středem města Pec pod Sněžkou. Jedná se o jižní svah přiléhající k Zelenému potoku v místě jen pár desítek metrů vzdáleném proti proudu od jeho soutoku s Vlčím potokem. Tedy na samém dnu údolí, dle územní studie Pece pod Sněžkou od architektonické kanceláře Ing. Arch. Romana Kouckého se řešené území nachází v červené lokalitě, tedy v centrální části města.
Požadavkem investora bylo navrhnout na jeho pozemcích penzion s restaurací, parkingem, komerční plochou a fitness a wellness o 4 NP, umístěný ve spodní části pozemku a přiléhající ke komunikaci vedoucí údolím Zeleného potoka podél jeho pozemku. Výše na pozemku pak chtěl umístit nižší objekty pro apartmánové bydlení, napojené na objekt pensionu kvůli parkování a servisu, který by měl pension apartmánovému bydlení poskytovat.
Náš návrh počítá s umístěním šesti objektů stejného půdorysu ve třech různých výškových úrovních pozemku – tedy po dvojicích. Tyto dvojice jsou spolu různě propojeny, přičemž intenzita propojení, jak v rámci dvojice objektů umístěných ve stejné úrovni, tak mezi jednotlivými dvojicemi, klesá směrem od potoka vzhůru, stejně jako logicky se stoupající nadmořskou výškou řídne kompaktnost a výška navrhované zástavby.
Dole u potoka se nachází pension s restaurací, fitness a wellness. Tyto funkce jsou umístěny ve dvojici třípodlažních domů s podkrovím, které jsou k sobě těsně přimknuté, umístěné na společné podnoži částečně zakopaného parkingu a propojené proskleným krčkem schodiště. V našem návrhu nazýváme tyto objekty „spodní domy“. Svým natočením podél stávající komunikace vytvářejí spodní domy uliční frontu s živým parterem, ve kterém je naplánována kromě restaurace ještě jedna komerční plocha, v návrhu zatím funkčně definována jako půjčovna a servis lyží. Předpokládáme, že se v budoucnu postaví plánovaná sedačková lanovka se sjezdovkou na Hnědý vrch, jejíž dolní stanice bude přístupná po komunikaci, která prochází podél spodních domů a tato oblast se tak výrazně oživí, přičemž stoupne i zájem o služby spojené s lyžováním v této oblasti.
Výše jsou umístěny „střední domy“ – dvojice jednopodlažních objektů s podkrovím a suterénem. Střední domy již ve své nadzemní části žádné propojení nemají, pouze v opěrné zdi, která vyrovnává terén v nejbližším okolí domů, je skryta chodba propojující suterény obou těchto objektů. Ta navazuje na nadzemní visutou prosklenou chodbu, která na svém druhém konci ústí do nejvyššího podlaží proskleného schodiště spodních domů a umožňuje tak kryté spojení mezi spodními domy s krytým parkingem a oběma středními domy. Parking je dimenzován pro pension a právě tuto dvojici středních domů s apartmánovými
byty.
Dva objekty umístěné v nejvyšší úrovni terénu – „horní domy“ – mají výšku i objem naprosto shodný se středními domy. Také obsahují apartmánové byty, ovšem jejich vertikální spojení se spodními domy je zajištěné pouze navrženými terénními schody ústícími do chodby skryté v opěrné zdi středních domů, tedy pouze přes venkovní prostor. Vzájemně nejsou horní domy také propojeny jinak, než pěšinou a terénními schody. Každý z těchto dvou nejvýše umístěných domů má vlastní opěrnou zeď, která vyrovnává terén jen v jeho nejbližším okolí, a takto vyrovnané terény na sebe na rozdíl od středních domů nenavazují, takže dvojice horních domů působí ze všech navrhovaných
dvojic objektů nejméně kompaktním dojmem. Parkování pro horní domy je zamýšleno na centrálním parkovišti Pece pod Sněžkou, které
je vzdáleno pár desítek metrů od řešených pozemků. Vzhledem ke svažitosti terénu je možné uvažovat také bezbariérový
přístup z podkroví všech objektů s apartmánovými byty přímo na terén. Dále je možno uvažovat s napojením pěšiny ,spojující po terénu dvojici středních domů, na plánovanou komunikaci, která povede k sousednímu pozemku a bude umístěna po hranici s pozemkem
investora. Protože nám nebyla známa přesná poloha této navržené komunikace, není ona ani napojení pěšiny na ní v našem grafi ckém
návrhu znázorněno.
Námi navrhované objekty vychází z respektu k tradiční místní Krkonošské architektuře ať už svou orientací ve směru vrstevnic, protáhlými obdélnými půdorysy, jejich velikostí, výškou objektů, tvarem jejich střech, či zamýšlenými použitými materiály. Zamýšlený způsob řešení fasád a dalších detailů by však měly jasně doložit, že se jedná o stavby současné architektury.
Z dopravního hlediska se náš návrh snaží být maximálně ohleduplný k místní přírodě, neboť veškerá automobilová doprava, potřebná k obsloužení navržených objektů, je přivedena pouze ke spodním domům a objekty navržené výše na pozemku (střední a hodní domy) jsou dostupné pouze po pěších komunikacích.

 

projekt v rámci působení ve firme RAP

Hide Content