soubor rodinných domů bořanovice

2014

studie


Investor požadoval na svém pozemku navrhnout soubor rodinných domů. Celkem chtěl na řešeném území umístit šest rodinných domů s vlastní parcelou, které by byly tvořeny třemi typy rodinných domů (dva domy od každého typu). Byl kladen důraz na minimalizaci veřejné komunikace a tudíž i maximální plochu parcel jednotlivých domů. Splnění výše uvedených kritérií však nemělo  být na úkor kvality, funkčnosti a standardu celého komplexu.

Náš návrh počítá s umístěním šesti rodinných domů seskupených symetricky kolem pomyslné středové osy. Symetricky je řešeno celé území včetně komunikační páteře tvaru obáceného písmene „Y“. Ta je zakončena jedinou centrální „vstupní branou“ s připojením na stávající ulici Sadovou, respektive její severní pruh. Všech šest pozemků s rodinnými domy je dopravně napojeno pouze na zmíněnou vnitroareálovou komunikaci a navržený komplex tímto získává vyšší míru nezávislosti, soukromí a vlastní identity. Tato kritéria byla neméně důležitá také při volbě umístění a tvaru jednotlivých rodinných domů i jejich parcel. Všechny navržené objekty jsou na svých parcelách umístěny při severní hranici, aby svou hmotou eliminovaly možný průhled sousedů do obytné části zahrady a zároveň, aby jejich hmota zahradu nezastiňovala. V rámci symetrie obsahuje každá polovina řešeného území všechny tři typy objektů, (logicky vzájemně ozrcadlené). Kromě tvarů a rozmístění jednotlivých hmot bylo v rámci studie vyřešeno i základní dispoziční řešení jednotlivých typů, ze kterých se soubor rodinných domů skládá.

 

spolupráce s ing. arch. Davidem Kryspinem

Hide Content